جهت دریافت ویزای ثبت شرکت در نروژ شما احتیاج به یک Business Plan تایید شده دارید. پس از ثبت و تایید برنامه ی کسب و کارتان بدون نیاز به وکیل یا موسسه ای می توانید برای دریافت ویزای ثبت شرکت افدام کنید.

در این صفحه می توانید در این باره بیشتر مطالعه کنید.