در این جلسه اطلاعات کامل درباره مهاجرت به نروژ داده خواهد شد.

قیمت این وبینار (سمینار) 400 هزار تومان است که با تخفیف 290 هزار تومان برگزار خواهد شد.

زمان حدودی برگزاری جلسه، هفته آخر فروردین ساعت 6 تا 9 است.