چگونه بگوییم "میتوانم دو کلمه با تو صحبت کنم؟"
سریال side om side


 چگونه با یک عبارت نروژی " ترسیدن" را بیان کنیم؟

 چگونه به نروژی بگوبیم " به شخص یا چیزی اعتماد داریم"

 چگونه به نروژی بگوییم "اصرار داریم، پافشاری میکنیم"
⚠️ اشتباه تایپی
Sier ✅
Seir 🚫

حالاتی که حرف T تلفظ نمی شود.

یکی از کاربردهای فعل å få
چگونه بگوییم که نمیتوانم کاری را انجام دهم!

 چرا در نروژی بعضی از افعال به دو حالت نوشته میشوند؟

 چه موقع از opp و چه موقع از oppe استفاده کنیم؟

چگونه بیان کنیم که شخصی، کاری را به جای شخص دیگری انجام داده؟ یا از شخصی بخواهیم که کاری را به جای ما انجام بدهد؟

 کاربرد دو کلمهHeller و Også  

تفاوت استفاده این دو کلمه و کاربرد های آنان
چگونه بیان کنیم که یه چیز را بر چیز دیگری ترجیح می دهیم.