ویزایی تحت عنوان Job seeker به متقاضیان مهاجرت به نروژ تعلق نمی گیرد. با این حال، اگر فردی موفق به دریافت پیشنهاد کاری از طریق وبسایت finn.no شود، می تواند با ویزای Job offer وارد کشور نروژ شود.