تاکنون کشور نروژ تصمیمی مبنی بر ارائه ویزای سرمایه گذاری به متقاضیان اتخاد نکرده است. بنابرین هم اکنون مهاجرت به نروژ از طریق سرمایه گذاری ممکن نیست.